30 mei 2016

Algemene verkoopvoorwaarden

Factuur contant betaalbaar, uiterlijk tien dagen na de factuurdatum.
Bij niet betaling is van rechtswege en zonder enige voorafgaande aanmaning een intrest verschuldigd van 10% van het onbetaalde bedrag met een minimum van € 625,00. Daarenboven zal de niet betaalde factuur verhoogd worden met een forfaitaire verhoging van 10%
en dit met een minimum van € 125,00.
Alle klachten in verband met werken of leveringen welke van bij de levering bestonden en welke de koper na controle kon vaststellen, worden geacht te zijn aanvaard indien de koper binnen de vijf dagen vanaf de ontvangst van de factuur, waarbij de factuurdatum als begindatum geldt, geen aangetekende schriftelijke bezwaren heeft laten kennen.
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.